TONACORD
Lieferprogramm
Handy-Akku-Packs
Handy-Akku-Packs
HM 1314 C/HM 1355 HS

HM 1314 C NiCad 6 V/850 mAh VK    27,40 EUR
HM 1355 HS NiMH 6 V/550 mAh VK   58,60 EUR